Вторник, 16.10.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:36
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

Жоспар - www.topreferat.com

 

 

Кіріспе...........................................................................................................

Андатпа.........................................................................................................

1 Техника-технологиялық бөлім

1.1Кен орын туралы жалпы мәліметтер.....................................................

1.2Игерудің I-объектісі ...............................................................................

1.3 Игерудің II-объектісі..............................................................................

1.4Игерудің III-объектісі.............................................................................

1.5Мұнайды өңдеуге дайындаудың негізі................................................. 

1.5.1Мұнай дегазациясы..............................................................................

1.5.2 Мұнайды тұрақтандыру......................................................................

1.5.3 Мұнай эмульсиялары..........................................................................

1.5.4 Мұнай эмульсияларын бұзу әдістері................................................

1.5.5 Мұнайды сусыздандыру....................................................................

1.5.6 Мұнайды тұзсыздандыру...................................................................

1.5.7 Электротұзсыздандыру құрылғысының негізгі түрлері.................

1.6 Мұнайды бірінші ретті дайындаудың технологиялық сызбасы.......

1.6.1 МДҚ құрылғысының технологиялық процесінің сипаттамасы....

1.6.2 Технологиялық сызбаның сипаттамасы..........................................

1.6.3 Жұмыстың резервтік сызбасы.........................................................

1.6.4 Реагент-деэмульгаторды дайындау және айдау сызбасы.............

1.6.5 Аппараттарды өнімнен және бұқтырмаларды орнату..................

1.7 МДҚ-ның жұмыс регламенті..............................................................

1.7.1 МДҚ цехының жалпы сипаттамасы ...............................................

1.7.2 МДҚ құрылғысының жұмыс істеу режимінің технологиялық нормалары....................................................................................................

1.7.3 Технологиялық процесті бақылау.МДҚ құрылғысының дабылы және жұмысты тоқтату жүйесі...................................................................

1.7.4 МДҚ құрылғысын іске қосу және өшіру тәртібі............................

1.8 Электродегидратор есебі.......................................................................

1.8.1 Есептің шарты.....................................................................................

1.8.2 МДҚ құрылғысының өнімі................................................................

1.8.3 Материалдық және жылулық баланс...............................................

1.9 Мұнай эмульсияларын жылыту блогының есебі...............................

1.9.1 Жылытушының механикалық есебі................................................

2 Экономикалық бөлім

2.1 Қабат қысымын ұстау жүйесіне кеткен жылдық өндірістік шығындар есебі..........................................................................................

2.1.1 Энергетикалық шығындар есебі.....................................................

2.1.2  Қосымша материалдар шығындар есебі.......................................

2.1.3 Мұнайды жинауға тасымалдауға және технологиялық дайындауға кететін шығындар.................................................................

2.1.4  Қабатқа жасанды әсер ету бойынша шығындар...........................

2.1.5 Еңбек ақы қорының есебі.................................................................

2.1.6 Күрделі жөндеуге кеткен шығындар...............................................

2.1.7 Экономикалық тиімділік есебі.........................................................

3 Еңбекті қорғау бөлімі

3.1 Мұнай мен газды жинау және дайындау кездегі қауіпсіздігі және зиян өндірістік факторларды талдау.........................................................

3.2 Қорғаныс шаралары..............................................................................

3.2.1 Айырғыштар.......................................................................................

3.2.2 Резервуарлардың,сораптардың,мұнай жинау және газ жинау торларының жұмысының қауіпсіздігі.......................................................

3.2.3 Мұнай және газды дайындау қондырғыларының жұмысы кезіндегі техника қауіпсіздігі.....................................................................

4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі

4.1 Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері......

4.2 Технологиялық процесте мүмкін болатын ретсіздіктер...................

4.3 МДҚ құрылғысын апаттық өшіру......................................................

4.4 Түтін газдардың атмосфераға шығуы................................................

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ...............................................................................……………………...8

1 Геологиялық   бөлім

1.1.Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары...10

         1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық тарихы ....……………..........12

1.3. Литологиялык, стртиграфиялық   қимасы ......................……….......23

1.4.Тектоника........................................................................…………........37

1.5. Мұнайгаздылығы...........................................................………...........51

1.5.1.Оңтүстік, оңтүстік – шығыс  Каспиймаңы  ойпатында  тұз  карниздерінің  таралуы.........................................................................................60

І.6. Жер  асты   суларының   сипаттамасы........................…….................63

1.7. Мұнай   және   газ  қорларын   есептеу.......................……................71

І.8. Жобалау, іздестіру   жұмыстарының  әдістері   мен көлемі..............74

1.8.1. Іздестіру   жұмыстарының   мақсаттары   мен міндеттері.............74

1.8.2. Іздестіру  ұңғымаларын   орналастыру  жүйесі..............................76

II Техникалық   бөлім

2.1. Бұрғылаудың  геологиялық жағдайлары............................................77

2.2. Тасбаған мен шламды алу....................................................................77

2.3. Жуу сұйықтығының сипаттамасы........................................................80

2.4. Құбырдың конструкциясын жобалау..................................................82

2.4.1.Пайдалану тізбегінің  беріктігін есептеу...........................................87

2.5.Пайдалану тізбегін цементеуге есептеу...............................................93

2.6. Ұңғы сағасына орналастырылатын жабдықтарды таңдау................97

2.7. Зертханалық зерттеулер........................................................................98

III Экономикалық бөлім

3.1 Өндірістің ұйымдастырылуы...............................................................99

3.2 Материалды-техникалық жабдықтау................................................100

3.3 Ұңғы құрылысын қажет мерзімде негіздеу......................................101  

3.4. Негізгі техника – экономикалық көрсеткіштер есебі......................102 

3.5. Жобалау ұңғымасының құрылысын қаржыландыру......................109

IV Еңбек  қорғау

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау.....................112

          4.2 Қорғаныс шаралары............................................................................114

          4.2.1 Жалпылама шаралар........................................................................114

          4.2.2 Өндірістік санитария........................................................................115

          4.2.2.1 Жалпылама шаралар.....................................................................115

          4.2.2.2 Өндірістік шағын климат.............................................................116

          4.2.3 Техника қауіпсіздігі.........................................................................118

4.2.4 Электр қауіпсіздігі...........................................................................120

4.2.5 Өрт қауіпсіздігі.................................................................................122

4.3 Қоршаған ортаны қорғау....................................................................122

ҚОРЫТЫНДЫ ....................................................................................................124

ТIРКЕМЕЛЕР

ӘДЕБИЕТТЕР   ТІЗІМІ

 

 

 

 

 

 

 

Жоспар - www.topreferat.com

 

Кіріспе 8 

1. ТехнИКА-ТЕХНОлогиялық бөлім 9 

1.1 «Кенкияқ» желілік өндірістік – диспетчерлік (бас) бекеті 9 

1.2 «Кенкияқ» ЖӨДС бас Жоспар - www.topreferat.comы 9 

1.3 «Кенкияқ» ЖӨДС технологиялық схемасы 14 

1.4 Жіберу, қабылдап – жіберіп, тазалағыш қондырғыларды қабылдау тораптары 15 

1.5 Құбыржелісінің ішкі жақтарын тазарту 16 

1.6 Тазалауды ұйымдастыру 17 

1.7 «Кенкияқ» ЖӨДС резервуар паркі 18 

1.8 Есепке алу торабы 25 

1.9 «Кенкияқ» ЖӨДС сумен жабдықтау және канализация 28 

1.9.1 Су мен жабдықтау 28 

1.9.2 Канализация жүйесі 28 

1.10 Желдеткіш 29 

1.11 Жылумен жабдықтау 30 

1.12 Электр қуатымен жабдықтау 30 

1.13 Патенттік шолу 31 

1.13.1 Тұтқыр және жоғары тұтқыр мұнайды айдау тәсілдері 31 

1.14 Жоғары тұтқырлы мұнайды сұйылтқыштармен айдау 31 

1.14.1 Жоғары қатқыш мұнайдың отырғылармен айдау 32 

1.14.2 Жылу мен өңделген мұнайды айдау 33 

1.14.3 Жоғары қатқыш мұнай және мұнай өнімдерін гидротасымалдау 35 

1.14.4 Патенттер 36 

2 Есептік бөлім 43  

2.1 Резервуар паркінің көлемін анықтау 43 

2.2 Құбыржелісінің қабырғасының жуандығын анықтау Дн = 529м. 43 

2.3 Гидравликалық есеп үшін келесі мәліметтерді пайдаланамыз 46 

2.4 Гидравликалық есеп үшін келесі мәліметтерді пайдаланамыз 47 

2.5 Тамыз айында алты РВС – 5000 резервуарынан жалпы шығынды, мұнай айдау бекетінің шығынын қысқартпай есептеу 48 

3. ЭЕМ-де есеп жүргізу 53 

4. Экономикалық бөлім 56 

4.1 Қаржы салымының есебі 56 

4.2 Жылдық кіріс есебі 57 

4.3 Энергетикалық жұмыстар есебі 58 

4.4 Ағымдық жөндеу шығыны 58 

4.5 Амортизация есебі 59 

4.6 Еңбекке ақы төлеу қорының есебі 59 

4.7 Еңбек ақы қорының салымдары 60 

4.8. Пайдалануға жұмсалған шығын есебі 60 

4.9 Салық салынатын кіріс есебі 60 

4.9.1 Пайдаға салынатын кіріс салығы есебі 61 

4.9.2 Кіріс салығын төлегеннен кейінгі кіріс есебі 61 

4.10 Күнделікті таза баға есебі 61 

4.11 Пайданың ішкі үлес есебі 63 

4.12 Үстеме пайда салығы 63 

4.12.1 Салық салынғаннан кейінгі пайданың есебі 64 

4.13 Айдаудың өзіндік құнының есебі 64 

4.14. Есептік тариф (Т). 64 

4.15 Пайданың есебі 64 

4.16 Қаржы салымының экономикалық тиімділігін есептеу 65 

4.17 Жобаның шығынын толтыру мерзімінің есебі 65 

4.18 Өндірістің қиын нүктесі немесе шығынсыз нүкте (тиімділік табалдырығы) 65 

4.18.1. Алгебралық есеп тәсілі 65 

5. Еңбекті қорғау 67 

5.1 Өндірістік санитария 72 

5.2 Өрт қауіпсіздігі 75 

6. Қоршаған ортаны қорғау 79 

6.1 Ауа кеңістігін қорғау 79 

6.2 Су кеңістігін қорғау 81 

6.3 Жер және жер қойнауын қорғау 83 

Қорытынды 85 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 86 

 

 

 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

Кіріспе 2 

I  Геологиялық   бөлім 4 

1.1  Кен  орнына  жалпы  шолу 4 

1.2  Тектоника 6 

1.3  Стратиграфия 8 

1.4 Мұнай,  газ  және  судың  физикалық – химиялық  қасиеттері 11 

1.5  Өнімді  қабаттардың  коллекторлық  қасиеттері 14 

II   Технологиялық  бөлім 17 

2.1  Кенкияқ   кен  орнын  игерудің   қазіргі   жағдайына  қысқаша       талдау 17 

2.2  Сұйықтықтарды  өндіру   қозғалысы 18 

2.3  Айдалынатын  сұйықтық  көлемі   қозғалысы 19 

2.4    Тұзүсті  және  тұзасты   Кенкияқ  кен  орнын игеруді  талдау 20 

2.4.1    Табиғи  режимде   игеру  учаскесі 20 

2.4.2  Кенкияқ  кен  орнындағы  буды  айдау  учаскесі 21 

2.5  Кенкияқ  кен  орны  мұнай  ұңғымалары   қоры   ағымы 23 

2.6  Кенкияқ  кен  орнының  негізгі  ауданы 25 

2.6.1 Табиғи  режимде  игерілу  учаскесі 25 

2.7     Мұнайбергіштікті  көтеру  әдістері 27 

2.8   Қабаттың   түп  маңына  бумен  әсер  ету 33 

2 .9   Тұз  үсті  тәжірибелік - өндірістік  учаскелеріндегі  бу  айдау жұмыстарын  талдау 35 

2.10  Бу  айдау  станциясының орналасуы 41 

2.11   Бу  айдау  қазанының  жұмыс  істеу   жағдайы 43 

2.12  № 6014  ұңғымаға  бу жылуымен  өңдеуді есептеу 45 

III  Экономикалық  бөлім 48 

3.1 «Октябрмұнай» мұнай газ өндіруші басқармасының мекемелік сипаттамасы 48 

3.2 Негізгі және қосалқы өндірістік мекеме 48 

3.3 « Кенкияқмұнай» мұнай-газ өндіруші басқармасының 2004 жылғы өндірістік-қаржылық қызметі 49 

3.3 Кенкияқ  кен орнының өңдеуінің техника-экономикалық көрсеткіштерін  талдау 53 

3.5 Ұсынылған   шаралар мен  оның   енгізілу  мақсатына   арналған шағын сипаттама 54 

3.7  Тұз қышқылын өңдеуде  кететін  шығын көлемін анықтау 55 

3.7.1 Шараны енгізу алдындағы эксплуатациялық шығынды   анықтау 55 

3.7.2 Шараның енгізілуінен соңғы пайдалану шығынның есебі  және өнім бірлігінің өз құнын анықтау 60 

3.7.3 Шараны енгізуден пайда болған жылдық экономикалық 65 

әсерді анықтау 65 

3.8 Шығынсыз өнім нүктесінің есебі мен сараптамасы 66 

IV   Қоршаған  ортаны  және  еңбекті  қорғау  бөлімі 68 

4.1 Еңбек қауіпсідігінің жалпы ережелері 68 

4.2    ААҚ « Кенкияқмұнайгаздың» қазіргі жағдайы 70 

4.3 Қабатты  сұйықпен  жару  және  тұз  қышқылымен  өңдеу  кегізіндегі техникалық қауіпсіздік талаптары 74 

4.4 Ұңғыларды зерттеу және сынау негізіндегі қауіпсіздік 76 

4.5 Қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғау 79 

4.6 «Октябрьскмұнай» МГӨҚ апаттарды жою Жоспар - www.topreferat.comы 82 

4.6.1 Күкірсутекті ортада жұмыс жасаудың қ.т жалпы талаптары 82 

4.6.2 Объектегі өртке қарсы шаралар 84 

4  Еңбек қорғау бөлімі 86 

4.1 Жуу жұмыстарының қауіпсіздігі 87 

4.2 Жуу агрегаттарындағы қауіпсіздік жұмыстары 89 

4.3 Қышқылмен өңдеген кездегі қауіпсіздік 90 

ҚОРЫТЫНДЫ 91 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 92 

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

 1.1 Кен орнының физикалық – геологиялық  сипаттамасы

 1.2 Тектоника

 1.3 Мұнайгаздылық

 1.4  Өнімді деңгейжиектердің коллекторлық қасиеттері

 1.5  Гидрогеологиялық сипаттама

 1.6  Мұнай қоры

 1.7 Өнімді деңгейжиектердің мұнай беруінің проектілік коэфициентін  

        негіздеу

2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

 2.1 Қазіргі өндіру жаңдайын анализдеу

 2.1.1 Қабаттардың геологиялық - физикалық сипаттамалары

бойынша экспериментальды объектілерді бөлуді негіздеу

 2.1.2 Өндіру варианттарын негіздеу

 2.1.3 Өндіру варианттарының технологиылық көрсеткіштері

 2.1.4 Өндіру варианттарының экономикалық көрсеткіштері

 2.2 Көтеру құбырларының және ауыздық қондырғылардың   

       конструкциясы

 2.2.1 Эксплуатация кезіндегі қиыншылықтарды болдырмау    

          шаралары

 2.2.2 Мұнайды жинау, тасымалдау және өнеркісіптік дайындау

жүйесі бойынша мәліметтер

 2.3 Мұнай өндіруде штангалы сорапты қондырғыны пайдалану                 

      жұмысын зерттеу және оның құрал-жабдықтары

 2.3.1 Штангілі тереңдік сорапқа газдың әсері

 2.3.2 Қорғаныш құрылғы

 2.3.3 Тереңдік сорапты ұңғыаны зерттеу

 2.4 Құрал-жабдық және штангілі сорапты қондырғы жұмысының

        параметрлерін анықтау

 2.4.1 Сорапты штангілердегі келтірілген кернеуді анықтау

 2.4.2 Қарапайым қатардағы негізгі  тереңдік сорапты құралды таңдау

         және сораптың жұмыс режимін орнату

 2.4.3 Есеп

 2.4.4 Сорапты штангінің сатылы тізбегінің есебі

 2.4.5 Штангі калоннасының құрлысын таңдау

 2.4.6 Штангілі сорап қандырғысының алым коэффициентін

          анықтаймыз

 2.4.7 Штангі ілмесіне түсетін салмақ нүктесін анықтаймыз

           және теңселмелі станок таңдаймыз

 3 ЭКАНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

 3.1  Негізгі тәсілдері мен рұқсаттар

 3.2  Эксплуатациялық шығындар

 3.3   Салықтар мен аударымдар

 3.4  Жобаны жүзеге асырудың тиімділік көрсеткіштері

 3.5 Жобаны іске асырудың экономикалық тиімділігі

4 ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

 4.1 Еңбекті қорғау

 4.1.2 Қорғау шаралары

 4.2 Кәсіпорын үшін шекті мүмкін қалдықтарды орнату   

     ұсыныстары 

 4.2.1 Шекті мүмкіндік қалдықтары нормативтерінің сақталуын

       бақылау

 

  «ККМ Operating Company» АҚ-ң инженер-техникалық         

       қызметкерлерге және қоғамның кіші қызметкерлеріне арналған  

       еңбекті қорғау ережелері

 4.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздік талаптары

 4.3.2  Электр жабдығымен жұмыс кезінде авариялық         

    жағдайлардағы  қауіпсіздік талаптары

 4.3.3 Өнеркәсіптің өндірістік объектілеріін аралау кезіндегі

         қауіпсіздік талаптары

 4.3.4 Өрт қауіпсіздігі талаптары

 4.3.5 Дәрігерге дейін көмек көрсету

4.4  Мұнайды дайындау қондырғысы

 4.5  «ККМ Operating Company» АҚ апатты жою Жоспар - www.topreferat.comы

 4.5.1 Күкіртсутекті ортада  жұмыс істеу кезіндегі техника

         қауіпсіздігінің жалпы талабы

Объектідегі өртке қарсы шаралар

Мұнай ұңғысын өрттен сөндірудің есебі

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

ҚОСЫМША

 а) Ұңғының өнім беру диограммасы

 ә) Жылдық өнім алу диограммасы

 б) Ұңғының саға жабдық схемасы    

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ......…………..…………………………………………………….…...…….6

I ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МҰНАЙДЫ ҚҰБЫР АРҚЫЛЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ   ДАМУ ЖАҒДАЙЫ.............................................................7

1.1 Қазақстандағы магистральды мұнай құбырының негізгі сипаттамасы..............7

1.2 Кеңес Одағы аумағындағы көлік бірлестігі..........................................................12

1.3 Қазақстандағы құбыржолы тасымалы қорын кеңейту мүмкіндіктері...............18

2 ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫН ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ...................................................................................................................22

2.1 Қазақстанның экспортты мұнайқұбырының жобалары.......................................22

2.2 Көлік жүйесі бойынша көмірсутек шикізаты ағынын арттырудың экономикалық негіздері..................................................................................................26

2.3 Мұнай тасымалының негіздеме алгоритмін құру................................................32

2.4 Әлем нарығына мұнайды тасымалдау жобаларын экономикалық бағалау..............................................................................................................................44

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  МҰНАЙТАСЫМАЛЫ  ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ  ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ........................................51

3.1 Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және олардың негізгі

мақсаттары........................................................................................................................51

3.2 Мұнайгаз дамуының тиімді жолдарын моделдеу.................................................56

3.3 Өңдеуге және экспортқа кететін көмірсутек шикізатын тасымалдаудың тиімділігін арттыруға әдістемелік шаралар қолдану..................................................57

ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................................66

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР..............................................................................69

Қосымша А.......................................................................................................................

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 6780 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz