Воскресенье, 25.02.2018
Қазақша дипломдық жұмыстар сайты!
Меню
Пәндер
Әдебиет [2]
Банк ісі [7]
Басқа тақырыптағы дипломдар [8]
Биология [2]
Бухгалтерлік іс [3]
Дін [3]
Ет, сүт, шарап өнімдері [2]
Жер кадастрі [2]
Журналистика [2]
Информатика, техника [6]
Кеден [2]
Қаржы [4]
Құқық [6]
Маркетинг [3]
Математика [2]
Медицина [2]
Мемлекеттік басқару [1]
Менеджмент [3]
Мұнай-газ [11]
Мұрағат ісі [2]
Өнертану [2]
Педагогика [4]
Полиграфия [2]
Психология [4]
Салық [6]
Саясаттану [4]
Сертификаттау, стандарттау [2]
Социология [2]
Статистика [2]
Тарих [3]
Тау-кен ісі [4]
Технология [2]
Туризм [3]
Тілтану [3]
Физика [2]
Философия [2]
Химия [3]
Іс жүргізу [2]
Экология [3]
Экономика [7]
Главная » 2009 » Ноябрь » 8 » Дипломдық жұмыстар жоспарлары
16:37
Дипломдық жұмыстар жоспарлары
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛIМ

 

 Өзен кен орны жайлы жалпы мәлiметтер

 

Өзен кен орны Маңғыстау түбегiнiң ойысы деп аталатын оңтүстiк шөл дала бөлiгiнде орналасқан.

Әкiмшiлiк жағынан кен орын территориясы Маңғыстау облысы құрамына кiредi. Ең жақын елдi мекендер: солтүстiк жағынан Беке-Башқұрт ауданынан жiңiшке Қызылсай аймағымен бөлiнедi, батыс жағынан Өзен, Қарамандыбас құралымен қосылады, ал кен орнынан оңтүстiкке қарай 8-15 км-де Жаңа өзен және теңге құрылымымен бөлiнiп тұр.

Орфографиялық жағынан оңтүстiк Маңғыстау ауданы теңiз жаққа, оңтүстiк батысқа қарай сәл көлбеулеген және төмпешiктi үстiрт түрiнде, оның абсолюттi белгiлiрi солтүстiгiнде +260м және оңтүстiгiнде +24м. Ауданның орталық және оңтүстiк бөлiгiнде ойпаттар бар, олардың iшiндегi ең iрiсi карагий ойпаты, минималды абсолюттiк белгiсi-132м. Аудан рельефi өте күрделi құрылысымен сипатталады. Орталық бөлiгiн ойпаттар арасында жатқан үстiрт алады. Үстiрттiң абсолюттi белгiлерi солтүстiгiнде +260м және оңтүстүгiнде +260м. өзен ойпаты 500км² ауданды алады. Ойпаттың түбi жыралармен кескiнделген.

Кен орнындағы ұңғыманың орнын кен орын игерудiң жобасымен анықталған. Ұңғыма құрылысының аумағында жер бетiндегi, жер астындағы конструкциялары жоқ, жұмыс аймағының табиғи климатының жағдайы жердiң аз өнiмдi, шөлейттi және оңтүстiк аймаққа жатады. Орфографиялық жағдайы құмтасты, көптеген сорлары бар төбелi ойпат болып келедi. Жер рельефi: әлсiз төбелi ойпат және жер бедерiнiң белгiлiрi 24-25м болып келедi.

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 3 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ 4 

1.1 Өзен  кен  орны  жайлы  жалпы  мәліметтер 4 

1.2 Кен  орнының  геологиялық  зертелуінің  және  игерілуінің 6 

тарихы 6 

1.3 Стратиграфия 9 

1.4 Тектоника 14 

1.5 Мұнайгаздылық 15 

1.6 Сулылық 19 

1.6.1  Қабат  суларының  физика-химиялық  қасиеттері 21 

2 ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ   БӨЛІМ 22 

2.1 Өзен  кенорнының  тарихы  және  күнделікті  игеру  жағдайы 22 

2.2 XV  қабатты  игерудің  жағдайы 33 

2.3 Өзен  кенорны  бойынша  мұнай, су өндіретін скважиналардың жағдайы 34 

2.4 Скважина  өнімін  кәсіпшілік  дайындау,    жинау 38 

жүйесіндегі талаптары 38 

2.5  Қабат  қысымын  ұстау  жүйесінің  жағдайы 39 

2.6 Су  айдау – қабаттардың  мұнай бергіштігін  арттырудың 41 

жоғары потенциалдық  игерілген тәсілі 41 

2.7  Кенорында  игеру  технологиясын  жетілдіру 42 

2.9 Оптималдық  айдау  қысымын  анықтау 49 

2.10 Дебитті  және  айдалатын  судың  көлемін  анықтау 55 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ 60 

3.1 Өзенмұнайгаз  акционерлік  қоғамының  ұйымдастыру сипаттамалары 60 

3.1.1  Негізгі  және  қосалқы  өндірісті  ұйымдастыру 61 

3.1.2 Техникалық  жабдықталу.  Автоматтандыру  мен 63 

телемеханикаландыру  дәрежесі 63 

3.1.3 Материалдық – техникалық  жабдықтауды  ұйымдастыру 63 

3.1.4  Кәсіпорын  транспортын  ұйымдастыру 64 

3.1.5 Скважиналарды  жөндеуді  ұйымдастыру 65 

3.2 Өзен  кен  орнын  игерудің  жобалық  және  нақты  техника – 66 

экономикалық көрсеткіштерін талдау 66 

Амортизация   есебі 68 

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 75 

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 76 

4.2 Қорғану  шаралары.  Техника  қауіпсіздігі 76 

4.2 Өндірістік санитария. 79 

4.2.3 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 83 

4.2 Қабат қысымын қалыпты үстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау 84 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 85 

5.1 Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау 86 

5.1.1 Атмосфераға әсер ету 86 

5.1.2 Гидросфераға әсер ету 87 

5.1.3 Литосфераға  әсер  ету (топыраққа  және  жер  қойнауына) 88 

5.2 Ұйымдастырылған  шаралар 88 

5.3 Техникалық  шаралар 89 

5.3.1Атмосфераны  қорғау 89 

5.3.2 Гидросфераны қорғау 91 

5.3.3 Литосфераны қорғау 92 

ҚОРЫТЫНДЫ 96 

Пайдаланылған  әдебиеттер  тізімі 98 

 

                                             Жоспар - www.topreferat.com

Андатпа.................................................................................................................

Кіріспе...................................................................................................................

1 Техника – технологиялық бөлімі

1.1 Өзен кен орны  жайлы жалпы мәліметтер...................................................

1.2 Кен орнының геологиялық құрлымы...........................................................

1.2.1 Стратиграфия...............................................................................................

1.2.2 Тектоника ......................................................................................................

1.3 Мұнайгаздылық.............................................................................................

1.4 Кеніштің энергетикалық жағдайы.......................................................

1.5 Кен орынды жобалау және игеру тарихы...............................................              

1.6 XVI Қабатты игеру жағдайы ............

1.6.1 Ұңғылар қорының жағдайы...................

1.6.2 Ұңғылар өнімін жинау және кәсіпшілік дайындау жүйесі

1.6.3 Қабат қысымын ұстау жұйесі.

1.6.4 Нұсқа ішінен су айдағанда игеру мерзімінің өзгеруі

1.6.5 Мұнайды ыстық сумен ығыстыру.............................................................

1.7 Аймақтап су айдағанда шығымды анықтаудың есебі

1.8 ЭВМ есебі.............................................

2 Экономикалық бөлім

2.1 "Өзенмұнайгаз” акционерлік қоғамының ұйымдастыру............................

сипаттамалары......................................................................................................

2.1.1 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру...........................................

2.1.2 Техникалық жабдықталу. Автоматтандыру мен .....................................

телемеханикаландыру дәрежесі..........................................................................

2.1.3 Материалдық – техникалық жабдықтаудың ұйымдастыруы.................

2.1.4 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру.....................................................

2.1.5 Ұңғыларды жөндеуді ұйымдастыру..........................................................

2.2 Өзен кен орнын игерудің жобалық және нақты..........................................

 техника экономикалық  көрсеткіштерін талдау...............................................

2.3  "Өзенмұнайгаз”АҚ  2003 ж. Мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау...................................................................................................

3 Еңбекті қорғау қорғау бөлімі

3.2 Қорғану шаралары. Техника қауіпсіздігі....................................................

3.3 Өндірістік санитария.....................................................................................

3.4 Өрт сөндіру қауіпсіздігі................................................................................

3.5 Қабат қысымын қалыпты ұстау жүйесіндегі..............................................

қоршаған ортаны қорғау.....................................................................................

4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі.................................................................

4.1 Өндірістің биосфера компоненттеріне  әсерін талдау...............................

4.1.1 Атмосфераға әсер ету................................................................................

4.1.2 Гидросфераға әсер ету...............................................................................

4.1.3 Литосфераға әсер ету.................................................................................

4.2 Ұйымдастырылған шаралар.........................................................................

4.2.1 Атмосфераны қорғау.................................................................................

4.2.2 Гидросфераны қорғау................................................................................

4.2.3 Литосфераны қорғау..................................................................................

Пайдаланылған әдебйеттер тізімі

Қорытынды

 

ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

 

КІРІСПЕ 8 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 10 

1.1 Өзен кен орны жайлы жалпы мәліметтер 10 

1.2 Кен орнының геологиялық зерттелуінің және игерілуінің тарихы 11 

1.3 Стратиграфия 14 

1.4 Тектоника 19 

1.5 Мұнайгаздылық 20 

1.6 Сулылық 24 

1.6.1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттері 26 

2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 27 

2.1 Өзен кен орнын игерудің тарихы мен қазіргі жағдайы 27 

2.1.1 XІІІ горизонтты игерудің жағдайы 37 

2.2 Өзен кен орнының өндіру және айдау скважиналары қорының жағдайы 38 

2.3. Өзен кен орнында қабатты сұйықпен жарудың әдісінің сипаттамасы. 42 

2.5. Қабатты сұйықпен жару әдісін тиімді қолдану үшін игеру объектілерін таңдау шарттары 47 

2.5.1. ҚСЖ жүргізетін ұңғымаларды таңдау шарттары. 49 

2.5.2.Қабатты сұйықпен жарудың технологиясы. 50 

2.6.Ұңғымаларды ҚСЖ дайындау. 50 

2.7. Қабатты сұйықпен жару 52 

2.7.1 ҚСЖ-дан кейін ұңғыманы меңгеру 53 

2.7.2. ҚСЖ кезінде қолданылатын материалдар. 53 

2.8. ҚСЖ кезінде қолданылатын құрылғылар 55 

2.9. ҚСЖ құрамы және агрегаттардың қызметі 55 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 77 

3.1 «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамының ұйымдастыру      сипаттамалары 77 

3.1.1 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру 77 

3.1.2 Техникалық жабдықталу. Автоматтандыру мен телемеханикаландыру дәрежесі 79 

3.1.3 Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру 79 

3.1.4 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру 80 

3.1.5. Скважиналарды жөндеуді ұйымдастыру 81 

3.2. Өзен кен орнын игерудің жобалық және нақты техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау 82 

4  ЕҢБЕК  ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 90 

4.1 Қауіпті және зиянды факторларды талдау 90 

4.1.1 Қорғау шаралары 91 

4.2 Термохимиялық әсер ету кезіндегі қауіпсіздік әдістері. 92 

4.3  Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша шешімдер 94 

4.3.1  Өртпен газды анықтау 97 

5. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 99 

5.1.1 Атмосферадағы әсер ету 99 

5.1.2 Гидросфераға әсер ету 99 

5.1.3 Литосфераға әсері (топыраққа және жер қойнауына) 100 

5.2    Ұйымдастырылған   шаралар. 101 

5.3 Техникалық шаралар 101 

5.3.1 Атмосфераны қорғау 101 

5.3.2 Өнеркәсіпорындарының  қауіп  санатын  анықтау. 103 

5.4.1 Атмосфераны ластайтын заттардың ШРШ-мен жалғыз тұрақты көзден шыққан барынша жергілікті концентрацияның есептелуі 105 

5.4.2 Гидросфераны қорғау 107 

5.4.3 Литосфераны  қорғау 109 

ҚОРЫТЫНДЫ 115 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 116 

 

 

 

                                                         ЖОСПАР - WWW.TOPREFERAT.COM

КІРІСПЕ 4 

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ  БӨЛІМ 5 

1.1 Өзен  кен  орны  жайлы  жалпы  мәліметтер 5 

1.2 Кен  орнының  геологиялық  зертелуінің  және  игерілуінің тарихы 6 

1.3 Стратиграфия 9 

1.4 Тектоника 14 

1.5 Мұнайгаздылық 16 

1.6 Сулылық 20 

1.6.1  Қабат  суларының  физика-химиялық  қасиеттері 21 

2 ТЕХНИКО–ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ   БӨЛІМ 22 

2.1 Өзен  кенорнының  тарихы  және  күнделікті  игеру  жағдайы 22 

2.2 XV  қабатты  игерудің  жағдайы 33 

2.3 Өзен  кенорны  бойынша  мұнай,  су  өндіретін скважиналардың жағдайы 34 

2.4 Скважина  өнімін  кәсіпшілік  дайындау, жинау  жүйесіндегі талаптары 38 

2.5  Қабат  қысымын  ұстау  жүйесінің  жағдайы 39 

2.6 Су  айдау – қабаттардың  мұнай бергіштігін  арттырудың жоғары потенциалдық  игерілген тәсілі 41 

2.7  Кенорында  игеру  технологиясын  жетілдіру 41 

2.8  Ішкі  нұсқамен  су  айдау – уақытты   ұту 43 

2.9  Оптималдық  айдау  қысымын  анықтау 49 

2.10 Дебитті  және  айдалатын  судың  көлемін  анықтау 55 

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ  БӨЛІМ 60 

3.1 Өзенмұнайгаз  акционерлік  қоғамының  ұйымдастыру сипаттамалары 60 

3.1.1  Негізгі  және  қосалқы  өндірісті  ұйымдастыру 60 

3.1.2 Техникалық  жабдықталу.  Автоматтандыру  мен  телемеханикаландыру  дәрежесі 62 

3.1.3 Материалдық – техникалық  жабдықтауды  ұйымдастыру 62 

3.1.4  Кәсіпорын  транспортын  ұйымдастыру 63 

3.1.5 Скважиналарды  жөндеуді  ұйымдастыру 64 

3.2 Өзен  кен  орнын  игерудің  жобалық  және  нақты  техника –экономикалық көрсеткіштерін талдау 65 

3.4  Өзенмұнайгаз  акционерлік  қоғамының  2002  жылдың  мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау 67 

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 75 

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 75 

4.2 Қорғану  шаралары.  Техника  қауіпсіздігі 76 

4.3 Өндірістік санитария 79 

4.4 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 83 

4.5 Қабат қысымын қалыпты үстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау 84 

5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 85 

5.1 Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау 85 

5.1.1 Атмосфераға әсер ету 86 

5.1.2 Гидросфераға әсер ету 87 

5.1.3 Литосфераға  әсер  ету (топыраққа  және  жер  қойнауына) 88 

5.2 Ұйымдастырылған  шаралар 88 

5.3 Техникалық  шаралар 89 

5.3.1Атмосфераны  қорғау 89 

5.3.2 Гидросфераны қорғау 90 

5.3.3 Литосфераны қорғау 91 

ҚОРЫТЫНДЫ 96 

Пайдаланылған  әдебиеттер  тізімі 97 

 

Категория: Мұнай-газ | Просмотров: 1606 | Добавил: kazref
Поиск
Жарнама
  • Қазақша рефераттар
  • Курстық жұмыстар
  • Дипломдық жұмыстар
  • Copyright MyCorp © 2018
    Конструктор сайтов - uCoz